برچسب زده شده با : ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور دچار واگرایی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راهبری مسیر توسعه اقتصاد کشور نیازمند اصلاح و بازبینی است، گفت: ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار واگرایی است.