برچسب زده شده با : تعامل شهرداری، شورا و دستگاههای اجرایی با امور آبفای خرمدره ایده آل است

مدیر امور آبفا خرم دره به اتفاق جمعی از کارکنان این امور با شهردار و اعضای شورای شهر خرمدره دیدار کرد.